Regulamin

Regulamin akcji „Upadłość konsumencka? Podajemy rękę!”


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „Upadłość konsumencka? Podajemy rękę!” (dalej: Akcja) jest Kancelaria KMS Michalak Sokół sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-217) przy ul. Wrocławskiej 54, KRS: 742548, NIP: 9542795070, REGON: 380871269; Sądem Rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS (dalej: Organizator, Kancelaria).
 2. Celem akcji jest udzielenie nieodpłatnej pomocy niewypłacalnym osobom fizycznym w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej w ramach działalności pro bono prowadzonej przez Kancelarię.
 3. Akcja trwa od 1 lutego 2021 do 31 czerwca 2024 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Akcji, zwiększenia limitów w ramach Akcji, jak również skrócenia czasu trwania Akcji, o czym poinformuje na stronie internetowej pomocwupadlosci.com (dalej: Serwis) .

§ 2

Uczestnicy Akcji i ich dane osobowe

 1. Do udziału w Akcji uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszkałe na jej terytorium, które planują ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  
 2. Z chwilą rejestracji w Serwisie oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoba staje się uczestnikiem Akcji (dalej: Uczestnik).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, w celu udzielenia odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości oraz ewentualnej konsultacji prawnej zgodnie z zasadami przetwarzania danych dostępnymi w Serwisie i opisanymi na stronie Polityka prywatności.
 4. Organizator nie udostępni danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim, a wszystkie informacje przekazane Organizatorowi w ramach konsultacji pozostaną poufne zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 3

Przebieg akcji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest rejestracja w Serwisie i udzielanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Do udziału w akcji można zgłosić się tylko raz w ciągu całego okresu jej trwania.
 3. Spośród przesłanych zgłoszeń Organizator wybierze w każdym miesiącu dwóch Uczestników, którym zapewni pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia konsumenckiego postępowania upadłościowego, na którą składa się:
 • analiza sytuacji Uczestnika i wstępna konsultacja prawna,
 • doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami.
 1. Pomoc prawna, o której mowa w § 3 Regulaminu nie obejmuje etapu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd, niemniej może stać się ona przedmiotem odrębnego porozumienia na indywidualnie ustalonych warunkach.
 2. Indywidualnej kwalifikacji merytorycznej, jak i weryfikacji spełnienia wymogów formalnych przez uczestnika Akcji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dokonuje Organizator. Decyzja Organizatora w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
 3. Wszyscy Uczestnicy zarejestrowani w danym miesiącu zostaną poinformowani o decyzji Organizatora nie później niż 10 dnia miesiąca kolejnego. 
 4. Zakwalifikowani Uczestnicy zobowiązani są do podpisania umowy z Organizatorem oraz przekazania mu pełnomocnictw do reprezentowania podczas konsumenckiego postępowania upadłościowego. Niespełnienie tego warunku wyklucza Uczestnika z dalszego udziału w Akcji.  
 5. Pomoc prawną w ramach Akcji świadczy wykwalifikowany personel Kancelarii, w tym licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni i radcowie prawni.
 6. Pomoc będzie świadczone zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz tele- lub wideokonferencji. Organizacja zdalnych konferencji spoczywa na Organizatorze.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo, a zakwalifikowany Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zanonimizowanego opisu jego przypadku w publikacjach przygotowywanych przez Organizatora w celach naukowych i promocyjnych. W opisie nie zostaną wykorzystane żadne dane osobowe Uczestnika ani inne dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację.  
 8.  Organizator zastrzega sobie prawo przesłania, a zarejestrowany Uczestnik, który nie zostanie zakwalifikowany do programu, wyraża zgodę na otrzymanie oferty komercyjnej na świadczenie usług z zakresu upadłości konsumenckiej. Oferta nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Uczestnika.
 9. Pomoc prawna w ramach Akcji świadczona jest pro bono. Oznacza to, że z tytułu świadczonej pomocy prawnej w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego kancelaria KMS Michalak Sokół nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Uczestnik ponosi jedynie koszty opłaty sądowej od złożenia wniosku (30,00 PLN) oraz inne uzasadnione koszty operacyjne, jeżeli takie zaistnieją. Może również ponieść koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17,00 PLN) w przypadku gdy kancelaria KMS Michalak Sokół będzie reprezentować Uczestnika przed sądem.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki procesowe złożonego przez upadłego (Uczestnika Akcji) wniosku o ogłoszenie upadłości.
 2. Organizator nie gwarantuje osiągnięcia podstawowego celu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec upadłego (Uczestnika Akcji), jakim jest umorzenie zobowiązań upadłego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania w każdej chwili świadczenia pomocy prawnej w sytuacji utrudnionego kontaktu z Uczestnikiem, braku przekazania przez Uczestnika niezbędnych danych i dokumentów w zakreślonym terminie lub innych okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających świadczenie pomocy prawnej.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.